Merkelijn Coaching

Project & Life Management

Ervaringsdeskundigheid

Het doel van ervaringsdeskundigheid is ruimte maken voor herstel. Het (her)ontdekken van verborgen kwaliteiten, krachten en inzichten. Het is een deskundigheid op het proces en nadrukkelijk niet op inhoud.

Herstel is een individueel en persoonlijk proces waarbij het (weer) gaan functioneren in sociale rollen (bijvoorbeeld als ouder, werknemer) een belangrijk streven is. Hierdoor is herstellen ook zeer goed mogelijk wanneer de aandoening niet geheel verdwijnt. Het impliceert een actieve acceptatie van kwetsbaarheden, problemen en beperkingen en een geleidelijke inwisseling van de patiëntidentiteit naar burgerschap.

(Hendriksen-Favier e.a., 2012)

Kerntaken Ervaringsdeskundige

Ondersteuning bij individuele herstelprocessen

De ervaringsdeskundige ondersteunt in, en creëert vanuit (h)erkenning, reflectie en begrip ruimte zodat de cliënt zelf aan zijn herstelproces kan werken.

Inrichting van herstelondersteunende zorg

De ervaringsdeskundige ondersteunt en bevordert de inrichting van herstelondersteunende zorg. Het streven is om het aanbod en de inrichting van de zorg zo te veranderen dat zij daadwerkelijk aansluiten op de behoeften van de gebruikers van die zorg.

Creëren van maatschappelijke kansen

De ervaringsdeskundige draagt bij aan het scheppen van maatschappelijke ruimte en participatie. Hij gaat discriminatie en stigmatisering tegen door een positieve cultuur te scheppen.

Voor de uitvoering van deze kerntaken zet de ervaringsdeskundige eigen ervaringen in. Hij biedt hoop vanuit een doorleefd herstel en heeft kennis van binnenuit over herstel, empowerment en stigma.

Onderstaand figuur geeft de samenhang van de begrippen en de ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid schematisch weer.